Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2015

17:16
0368 0be9 500
Reposted fromluminescence luminescence viacountingme countingme
17:15
0104 c60a
Reposted fromamatore amatore viacountingme countingme

January 12 2015

19:55
4381 9867 500
Czego? no właśnie tego.

@niewychamowanee
Reposted fromgoryczka goryczka
19:37
http://emptyspacess.soup.io
— Teraz żyję tutaj :)

January 11 2015

15:08
0728 ce2c
Reposted fromyouuung youuung viacherrytomorrow cherrytomorrow
15:08
9792 a4ef
Reposted fromyouuung youuung viacherrytomorrow cherrytomorrow
15:03
6021 1a48
15:03
4639 4163
Reposted fromrisky risky viacherrytomorrow cherrytomorrow
15:03
5344 32c2 500
15:03
5305 5aaa 500
14:58
14:58
14:58
Malutkie kobiety powinny mieć dużych mężczyzn
— "Dzień weselny" J. Żylińska
14:58
14:58
W moich myślach cały czas tylko ja i Ty.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata
14:58
Ledwo przestałem Cię całować, a już chciałem wracać i zacząć na nowo.
— Sylwester nocą szaleństw
14:58
8134 4a07 500
14:58
Potrzebuję usłyszeć, że chcesz mnie, że wierzysz we mnie tak ślepo.
— Miuosh "Bon Jovi"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viagdybam gdybam
14:58
4822 5120
Reposted fromiamstrong iamstrong viagdybam gdybam
14:57
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl